Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2017

8062 91f8
Reposted fromel-kaktus el-kaktus viapsychoviolet psychoviolet
mirosia
5275 75b1 500
Reposted fromkyte kyte viabumpy bumpy
mirosia
1502 b3af
Reposted fromEkran Ekran vialikearollingstone likearollingstone
mirosia
6169 7fd5 500
Reposted fromverronique verronique viagosialap gosialap
mirosia
Tak, możesz być wszystkim dla mnie. Wierzę w ciebie i wierzyłam od pierwszej chwili naszego poznania. Możesz wszystko zmienić, wszystko ze mnie zrobić, co zechcesz. Tylko chciej tego i kochaj mnie bardzo. Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie. Ginę czasem nawet sama dla siebie. Sama siebie nie znam w takich chwilach.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromlittlefool littlefool viawonderwall wonderwall
0842 68bb 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viatwice twice

May 21 2017

mirosia
1680 4231 500
Reposted frommsofall msofall viaHogattaa Hogattaa
mirosia
mirosia
6643 2053 500
Reposted fromnosmile nosmile viatiredeveryday tiredeveryday
mirosia
7735 f72b 500
Reposted fromhanouk hanouk viapsychoviolet psychoviolet
mirosia
2515 1aad
Reposted fromkrzysk krzysk viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
mirosia

May 20 2017

1792 9fed 500
Reposted by12101992brzaskjasnaadotknijszyderatoniewszystkochcetylkokimamalajnainajojinthesunsimplyfallingnowezsieszyderczakerosinejanealicejonesjas1minethelittleprincejossieinsanedreamernothingcansaveyounothingiseverythingkusiek
1793 925b
Reposted bynosiema nosiema

May 18 2017

bronzyglow:

sharing music as a form of intimacy

Reposted byHogattaafreskaszarlotka76
2180 e2c5
Reposted byszarlotka76freskamakemewannadieZakochanabezsercapamieciodlegle
2181 5db5 500

cutie-boyboy:

Too real

2182 90a6 500
2183 e782
Reposted byszarlotka76freskamakemewannadiehormezajasminnieesco
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl