Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 01 2017

mirosia

April 30 2017

mirosia
Tak, tak, proszę sobie wyobrazić, że w zasadzie niechętnie zbliżam się z ludźmi, takim już jestem dziwakiem, że bliższy kontakt z człowiekiem nawiązuję opornie, jestem nieufny, podejrzliwy. I proszę sobie wyobrazić, że przy tym wszystkim nieuchronnie zawsze przypadnie mi do serca ktoś nieprzewidziany, zaskakujący, diabli wiedzą do czego podobny i ktoś właśnie taki spodoba mi się zgoła wyjątkowo.
— Michaił Bułhakow – Mistrz i Małgorzata
Reposted fromnyaako nyaako viaMagnolia11 Magnolia11
0284 16f4
0285 f3c7
0286 681b 500
mirosia
3503 a385

roseydoux:

Port of Shadows (1938)

Reposted fromLittleJack LittleJack viawonderwall wonderwall
0556 a0a0
Reposted fromLittleJack LittleJack viawonderwall wonderwall

April 29 2017

8365 5bd5

April 26 2017

7694 fb77 500
Reposted fromEdgi Edgi viaHogattaa Hogattaa
mirosia
at this point I'm too afraid to mess with this shit
mirosia
6950 c5aa
Reposted fromMuppet Muppet viamartynienia martynienia
mirosia
0973 5f83 500
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
mirosia
mirosia
0706 8698
Reposted fromsohryu sohryu viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
mirosia
mirosia

April 25 2017

mirosia
Reposted fromFlau Flau viaHogattaa Hogattaa

April 24 2017

6049 f9e9 500
Reposted bymess-star mess-star
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl