Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 30 2017

mirosia
1272 39d3 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viagosialap gosialap
mirosia
5576 fdab 500
Reposted fromdelgada delgada viatiredeveryday tiredeveryday
8374 d914 500
Reposted fromAnimlaguy Animlaguy viatiredeveryday tiredeveryday
mirosia
Reposted fromweightless weightless viatiredeveryday tiredeveryday
mirosia
7914 3e94 500
Reposted fromkaiee kaiee viaponurykosiarz ponurykosiarz
mirosia
9470 2b45 500

May 23 2017

8062 91f8
Reposted fromel-kaktus el-kaktus viapsychoviolet psychoviolet
mirosia
5275 75b1 500
Reposted fromkyte kyte viabumpy bumpy
mirosia
1502 b3af
Reposted fromEkran Ekran vialikearollingstone likearollingstone
mirosia
6169 7fd5 500
Reposted fromverronique verronique viagosialap gosialap
mirosia
Tak, możesz być wszystkim dla mnie. Wierzę w ciebie i wierzyłam od pierwszej chwili naszego poznania. Możesz wszystko zmienić, wszystko ze mnie zrobić, co zechcesz. Tylko chciej tego i kochaj mnie bardzo. Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie. Ginę czasem nawet sama dla siebie. Sama siebie nie znam w takich chwilach.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromlittlefool littlefool viawonderwall wonderwall
0842 68bb 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viatwice twice

May 21 2017

mirosia
1680 4231 500
Reposted frommsofall msofall viaHogattaa Hogattaa
mirosia
mirosia
6643 2053 500
Reposted fromnosmile nosmile viatiredeveryday tiredeveryday
mirosia
7735 f72b 500
Reposted fromhanouk hanouk viapsychoviolet psychoviolet
mirosia
2515 1aad
Reposted fromkrzysk krzysk viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
mirosia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl