Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2017

mirosia
przerasta mnie to
— Wyświetlono 00.01
mirosia
mirosia
0230 dca2
mirosia
Reposted fromweightless weightless viagdziejestola gdziejestola
mirosia
5293 75f4 500
Reposted fromblank-page blank-page viagdziejestola gdziejestola
mirosia
I'm weird and sensitive
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viamiimi miimi
mirosia
... to po co całowałeś  mnie wtedy tak?
— Agnieszka Osiecka, "Siedzieliśmy na dachu".

June 16 2017

mirosia
4103 9dc1 500
Reposted fromkaiee kaiee viaHogattaa Hogattaa
2633 f644 500

serious:

your name still echoes in my head

not to be too millennial but

celarose:

celanon:

realtimgunn:

no money

no house

just avocado

Reposted fromhighhopes highhopes viagosialap gosialap
mirosia
0884 317c 500
Reposted frommahiaslsan mahiaslsan viagosialap gosialap

June 15 2017

3986 7a2d
Reposted fromdavid-10inch david-10inch viaHogattaa Hogattaa
mirosia
9726 802e
Reposted fromkarahippie karahippie
mirosia
9841 8b18
Reposted fromkarahippie karahippie
mirosia
mirosia
Znam też to, że wiem, że powinnam na przykład zrobić sobie herbatę, żeby poczuć się lepiej, albo wyjść na zewnątrz, ale nie jestem jednocześnie w stanie tego zrobić, mimo że gdyby dotyczyło to innej osoby, gdybym tę herbatę miała zrobić dla kogoś innego, to zerwałabym się w sekundę. 
— Małgorzata Halber
Reposted fromczajnikq czajnikq viatwice twice
mirosia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl