Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2017

2458 9dcd
Reposted fromshitsuri shitsuri viatiredeveryday tiredeveryday
mirosia
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic viatiredeveryday tiredeveryday

June 21 2017

8204 99c9
8208 1d72 500

June 20 2017

mirosia
mirosia
mirosia
3984 3cca 500
Reposted fromdaelmo daelmo via8agienny 8agienny
mirosia
3996 f681 500
mirosia
4818 8cb3
Reposted fromsunlight sunlight vialulka lulka
8211 1219

June 19 2017

8220 8a89 500

anxi:

💘

8225 482f 500

smol-hevthen:

Lynn Gunn via twitter: Me rn… @mattvogelphoto

mirosia
2083 9203
Reposted fromtichga tichga viaHogattaa Hogattaa
mirosia
2438 b490
Reposted fromtfu tfu viaHogattaa Hogattaa
mirosia
7349 da46 500
Reposted frommyu myu viaHogattaa Hogattaa
mirosia

Mam chandrę, malutkiego kaca i strasznie, strasznie chce mi się z tobą pogadać (...) Całuję cię, gdzie sobie życzysz, jeśli w ogóle sobie życzysz (...) A jeżeli sobie nie życzysz, to nie całuję cię w ogóle nigdzie i jest mi jeszcze smutniej niż było dotąd.
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej
Reposted fromlimni limni vialikearollingstone likearollingstone
mirosia
2973 1601 500
Reposted fromkarahippie karahippie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl